×
Home About Services Quality Contact

     ชุบนิเกิ้ลแบบใช้ไฟฟ้า ( Ni )
 

เป็นการชุบนิเกิ้ลบนผิวโลหะ ซึ้งจุมในสารละลายอิเล็กโตไลท์ โดยใช่กระแสไฟฟ้าบังคับให้ประจุโลหะมารับอิเล็กตรอน แล้วกลายเป็นโลหะเคลือบติดที่ผิว การชุบนิเกิ้ลไฟฟ้าเพื่อความสวยงาม ป้องกันการผุกร่อน เพิ่มความแข็งของชิ้นงาน ใช้ในการนำไฟฟ้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพราะ เช่น เพิ่มความแข็งที่ผิวของชิ้นงาน แต่ข้อเสียคือความหนาจะไม่สม่ำเสมอเท่ากับการชุบนิเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (EN) มีทั้งแบบชุบนิเกิ้ลเงา และชุบนิเกิ้ลด้าน

 

ผลิตภัณฑ์ ของงานชุบนิเกิ้ล-เงา โดยใช้ไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ ของงานชุบนิเกิ้ล-ด้าน โดยใช้ไฟฟ้า

ไลน์การชุบ นิเกิ้ลโดยใช้ไฟฟ้า