×
Home About Services Quality Contact

     การล้างผิวสแตนเลส(STAINLESS STEEL PICKLING)
 

  เป็นการล้างผิวชิ้นงานด้วยกรด เพื่อกำจัดคราบออกไซด์หรือรอยไหม้ และจะเกิดฟิล์มบนผิวสแตนเลส เพื่อความสวยงาม ป้องกันการกัดกร่อน ยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้

 

ผลิตภัณฑ์ ของงานการล้างผิวสแตนเลส(STAINLESS STEEL PICKLING)

ผลิตภัณฑ์ ของงานการล้างผิวทองแดง

ไลน์การล้างผิวสแตนเลส